Тип работы: контрольная работа

Категория: Рефераты по экономике

Добавлен: 15.11.2019

Комментарии: 0

Язык: Русский

Формат файла: MS Word 12,21 kb

Время на чтение: 6 мин., 58 сек.

Теги: комплекс, розрахунків, економічний, економічних, економічняя, торгівельный, підприємстві, торгівельному

Рейтинг:

0 из 5. Оценок: 0.

Тема: Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Задача

1. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

1.1 Зміст господарської ситуації

Відомі наступні дані про діяльність торгівельного підприємства в 2005 році. Здійснюється торгівля трьома видами товарів: К , Л і М . Купівельна вартість товарів складала: по товарах виду К – 333 гривні за штуку, по товарах виду Л – 53 гривні за квадратний метр, по товарах виду М – 1033 гривень за штуку. Протягом року вказані товари реалізувались торгівельним підприємством за стабільними цінами при такому рівні торгівельної націнки: товари виду К – 33%, товари виду Л − 43%, товари виду М – 13%. В 2005 році торгівельне підприємство реалізувало покупцям 533 штук товарів виду К , 633 квадратних метрів товару виду Л і 433 штук товарів виду М .

Облікова чисельність персоналу торгівельного підприємства складала: з 1 січня 2005 року по 25 вересня 2004 року – 5 осіб а з наступної дати до кінця 2004 року – 6 осіб. Рівень витрат обігу складає 5,33%. Торгівельні площі складають 153 м2 . Вартість основних фондів торгівельного призначення станом на початок року 33300 грн., станом на кінець року 323300 грн. Залишки оборотних засобів торгівельного підприємства в 2005 році складали станом: на початок року 13300 грн., на початок другого кварталу 13330 грн., на початок третього кварталу 14233 грн., на кінець року 12333 грн. Питома вага товарних запасів у вартості оборотних засобів складає 40%.

Підприємство займалося лише торгівельною діяльністю і ставка податку на прибуток 25%.


1.2 Завдання

Основними завданнями комплексу економічних розрахунків на торгівельному підприємстві є визначення:

1. Товарообороту в купівельних цінах;

2. Реалізаційної вартості товарів кожного виду;

3. Товарообороту в реалізаційних цінах;

4. Валового доходу;

5. Рівня валового доходу;

6. Витрат обігу;

7. Показників продуктивності праці виходячи з товарообороту і виходячи з валового доходу;

8. Показників ефективності використання основних фондів торгівельного призначення, які можливо визначити по наведених вихідних даних;

9. Показників ефективності використання оборотних активів, які можливо визначити по наведених вихідних даних;

10. Показників товарооборотності;

11. Прибутку від реалізації товарів, чистого прибутку;

12. Середнього по торгівельному підприємству рівня торгівельної націнки;

13. Показників рентабельності діяльності торгівельного підприємства.

1.3 . Визначення товарообороту в купівельних цінах

Товарооборот в купівельних цінах ТОк – це сума вартості усіх товарів в купівельних цінах:

, (1.1)

де Цк j – купівельна вартість певного товару;

np – кількість проданого товару.

1.4 . Визначення реалізаційної вартості товарів кожного виду

Реалізаційна вартість товару Црі визначається за формулою:

, (1.2)

де РТН – рівень торгівельної націнки певного товару.

1.5 . Визначення товарообороту в реалізаційних цінах

Товарооборот в реалізаційних цінах ТОр – це сума вартості усіх товарів в реалізаційних цінах:

(1.3)

1.6 . Визначення валового доходу

Валовий дохід торгівельного підприємства ВДТП – це різниця між товарооборотом в реалізаційних цінах і товарооборотом в купівельних цінах:

. (1.4)

Результати розрахунків товарообороту і валового доходу наведені в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1

Товарооборот і валовий дохід торгівельного підприємства у звітному році.

№ пп

Види товарів

Од. вим.

Обсяг про-дажу

Купі-вельна вартість, грн./од.

Торгова націнка

Реалізацій-на вартість грн./од.

Товарообіг, грн

Валовий дохід, грн

%

грн./од

в купів. цінах

в реаліз. цінах

1

К

шт.

533

333

33

109,89

442,89

177489,00

236060,37

58571,37

2

Л

м2

633

53

43

22,79

75,79

33549,00

47975,07

14426,07

3

М

шт.

433

1033

13

134,29

1167,29

447289,00

505436,57

58147,57

Всього

658327,00

789472,01

131145,01

1.7 . Визначення рівня валового доходу

Рівень валового доходу РВД – це відношення валового доходу торгівельного підприємства до товарообороту в реалізаційних цінах:

(1.5)

.

1.8 Визначення витрат обігу

Рівень витрат обігу визначається за формулою:

, (1.6)

де ВО – витрати обігу;

РВО – рівень витрат обігу.

Звідси витрати обігу визначаються:

(1.7)

1.9 Визначення показників продуктивності праці виходячи з товарообороту і виходячи з валового доходу

Продуктивність праці ППТО , виходячи із товарообороту, визначається за формулою:

, (1.8)

а виходячи із валового доходу:

, (1.9)

де ЧСО – середньооблікова чисельність персоналу за рік.

Визначення середньооблікової чисельності персоналу за рік.

, (1.10)

де Чсо мі – середньооблікової чисельності персоналу в кожному місяці.

Облікова чисельність персоналу торгівельного підприємства складала:

з 1.01.04 по 25.09.04 – 5 осіб, а з 26.09.04 до 31.12.05 року – 6 осіб. Середньооблікова чисельність персоналу за вересень становить:

Тоді середньооблікова чисельность персоналу за рік становить:

Отже продуктивність праці виходячи із товарообороту становить:

,

а продуктивність праці виходячи валового доходу становить:


1. 10 Визначення показників ефективності використання основних фондів торгівельного призначення, які можливо визначити по наведених вихідних даних

Основним показником ефективності використання основних фондів торгівельного призначення є фондовіддача Фв , яка визначається:

, (1.11)

де ОФсер – середня вартість основних фондів, яка визначається за формулою:

, (1.12)

де ОФпоч . – вартість основних фондів на початок року;

ОФкін . – вартість основних фондів на кінець року.

Отже,

1.11 Визначення показників ефективності використання оборотних активів, які можливо визначити по наведених вихідних даних

Основними показниками, що характеризують ефективність використання оборотних активів є:

Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається:

, (1.13)

де ОАсер. – середня за рік вартість оборотних активів підприємства в грн. вона визначається за формулою:

, (1.14)

де ОАпоч . – вартість оборотних активів станом на початок року в грн;

ОАкін. – вартість оборотних активів станом на кінець року в грн;

ОА2кв. ОА2кв. ОА2кв . – вартість оборотних активів станом на початки відповідно другого, третього і четвертого кварталів в грн. і дорівнює:

.

Тоді коефіцієнт оборотності оборотних активів дорівнює:

.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує скільки оборотів здійснили оборотні активи за відповідний період та яку виручку від реалізації товарів одержало торгівельне підприємство в гривнях у розрахунку на одну гривню вартості його оборотних активів.

Тривалість одного обороту оборотних активів , визначається:

, (1.15)

де Д – кількість днів в періоді, що розглядається (рік – 360 днів).

Коефіцієнт завантаження (залучення) оборотних активів , визначається:

, (2.16)

Коефіцієнт завантаження оборотних активів характеризує: оборотні активи якої вартості в гривнях використовується для реалізації товарів на суму одна гривня.

Кожне підприємство прагне:

а) збільшувати коефіцієнт оборотності оборотних активів і рентабельність оборотних коштів;

б) зменшувати тривалість одного обороту оборотних активів і коефіцієнт залучення оборотних коштів.

1.12 Визначення показників товарооборотністі

До показників товарооборотністі відносяться:

а) товарооборотність в кількості оборотів, що характеризує скільки оборотів здійснюють кошти, які вкладені в товарні запаси, за відповідний період, та на яку суму продає товарів торгівельне підприємство в гривнях у розрахунку на одну гривню вартості його товарних запасів, що визначається за формулою:

, (1.16)

де ТЗсер. – середньорічна величина товарних запасів в гривнях, що визначається: , (1.17)

де ПВтз – питома вага товарних запасів у вартості оборотних запасів;

Отже, товарооборотність в кількості оборотів становить:

б) товарооборотність в днях обороту ТДО , що характеризує на скільки днів торгівлі вистачить підприємству середнього товарного запасу та скільки днів триває один обіг коштів, які вкладені в товарні запаси, та визначається за формулою:

. (1.18)

Отже,

Кожне торгівельне підприємство прагне збільшувати показник товарооборотності в кількості оборотів і оптимізувати показник товарооборотності в днях обороту.

1.13 Визначення прибутку від реалізації товарів, чистого прибутку

Прибуток від реалізації товарів визначається вирахуванням із валового доходу торгівельного підприємства ВДТП витрат обігу ВО :

(1.19)

Чистий прибуток визначається вирахуванням із прибутку від реалізації товарів (Преал. ) податку на прибуток:

, (1.20)

де ПНП – податок на прибуток, який визначається:

,

де СПНП – ставка податку на прибуток (25%)

1.14 Визначення середнього по торгівельному підприємству рівня торгівельної націнки

Середній рівень торгівельної націнки по торгівельному підприємству визначається за формулою:

(1.21)

1.15 Визначення показників рентабельності діяльності торгівельного підприємства

Основними показниками рентабельності діяльності торгівельного підприємства є:

а) рентабельність товарообороту, яка визначається за формулою:

(1.22)

б) рентабельність витрат обігу, яка визначається за формулою:

(1.23)

в) рентабельність оборотних активів, яка визначається за формулою:

(1.24)

г) рентабельність торгівельних площ, яка визначається за формулою:

, (1.25)

де S т орг – торгівельні площі торгівельного підприємства№ пп

Показники

Одиниці вимірю-вання

Величина

Обґрунтування (розрахунок)

1

2

3

4

5

1

Товарооборот в реалізаційних цінах

грн.

789472,01

2

Валовий дохід

грн.

131145,01

3

Рівень валового доходу

%

16,61

4

Витрати обігу

грн.

42078,86

5

Продуктивність праці, виходячи із товарообороту

грн./чол.

150089,74

6

Продуктивність праці виходячи із валового доходу

грн./чол.

24932,51

7

Фондовіддача

БРВ

4,43

8

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

БРВ

83,7

9

Тривалість одного обороту оборотних активів

дні

4,3

10

Коефіцієнт завантаження (залучення) оборотних активів

БРВ

0,012

11

Товарооборотність в кількості оборотів

кільк. об.

209,25

12

Середньорічна величина товарних запасів

грн.

3772,8

13

Товарооборотність в днях обороту

дні

1,7

14

Прибуток від реалізації товарів

грн.

89066,15

15

Чистий прибуток

грн.

66799,61

16

Середній рівень торгівельної націнки

%

20

17

Рентабельність товарообороту

БРВ

0,11

18

Рентабельність витрат обігу

БРВ

1,59

19

Рентабельність оборотних активів

БРВ

7,1

20

Рентабельність торгівельних площ

грн./м2

436,6


Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о работе.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий