Тип работы: контрольная работа

Категория: Рефераты по экономике

Добавлен: 15.11.2019

Комментарии: 0

Язык: Русский

Формат файла: MS Word 12,90 kb

Время на чтение: 8 мин., 51 сек.

Теги: економічні, зовнішнє, суб, єкт, єктів, діяльність, звітність

Рейтинг:

0 из 5. Оценок: 0.

Тема: Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Тема: Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності


ЗМІСТ

Теоретична частина

Звітність суб’єктів ЗЕД

Практична частина

Задача

Список літератури


Теоретична частина

1. Звітність суб’єктів ЗЕД

По економічному потенціалу Україна входить до першої п’ятірки країн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу.

У відповідності із західноєвропейською практикою одним з важливих параметрів розвитку економіки є стабільність цін і валюти. При цьому рівень інфляції не повинен перевищувати 1,5% середнього рівня інфляції країн з нижчим рівнем. Стабільність валюти забезпечується, якщо межі коливання її курсу не перевищують 2,25%. Щоб досягти перерахованих параметрів стабільності, необхідно прийняти ряд спеціальних мір, з яких слід виділити «радикальну» форму зовнішньоекономічної діяльності країни. З цією метою потрібно провести приватизацію підприємств із залученням закордонних інвесторів, створити сприятливий інвестиційний клімат шляхом надання твердих державних гарантій як закордонним, так і національним підприємцям тощо.

Орієнтація нашої держави на ринкову економіку, необхідність підготовки ґрунту для вступу України до Світової організації торгівлі, постійне залучення іноземних інвесторів та розвиток комерційних відносин між вітчизняними й іноземними підприємствами доводить, що облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств є досить актуальною темою для дослідження.

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) включає наступні форми робіт і співпраць:

- експорт та імпорт товарів, капіталу, робочої сили;

- надання виробничих, транспортних, експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, брокерських, агентських, управлінських, бухгалтерських, аудиторських та інших послуг;

- наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, освітню й інші форми кооперації з іноземними суб’єктами;

- здійснення міжнародних фінансових операцій з цінними паперами, розрахункових і кредитних операцій, спільної підприємницької діяльності з закордонними партнерами;

- підприємницьку діяльність, пов’язану з наданням ліцензій, патентів, «ноу-хау», торгових марок й іншими видами нематеріальних об’єктів власності;

- організацію й здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів й інших подібних заходів, що проводяться на комерційній основі;

- проведення бартерних, лізингових операцій, операцій з придбання, продажу й обміну валюти;

- організацію роботи фізичних осіб на контрактній основі тощо.

Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності регулюється Законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про зовнішньоекономічну діяльність».

У цілому, зовнішньоекономічна діяльність включає наступні форми робіт і співпраць:

- експорт та імпорт товарів, капіталу, робочої сили;

- надання виробничих, транспортних, експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, брокерських, агентських, управлінських, бухгалтерських, аудиторських та інших послуг;

- наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, освітню й інші форми кооперації з іноземними суб’єктами;

- здійснення міжнародних фінансових операцій з цінними паперами, розрахункових і кредитних операцій, спільної підприємницької діяльності з закордонними партнерами;

- підприємницьку діяльність, пов’язану з наданням ліцензій, патентів, «ноу-хау», торгових марок й іншими видами нематеріальних об’єктів власності;

- організацію й здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів й інших подібних заходів, що проводяться на комерційній основі;

- проведення бартерних, лізингових операцій, операцій з придбання, продажу й обміну валюти;

- організацію роботи фізичних осіб на контрактній основі тощо.

Зовнішньоекономічна діяльність та її результати відображаються в річній фінансовій звітності суб`єкта ЗЕД за окремо зазначеними показниками:

- у бухгалтерському балансі окремо виділяються кошти (активи), що знаходяться в зовнішньоекономічному обороті, — товари, документи, цінні папери, а також їх джерела (пасиви) — кредити, заборгованість, одержані прибутки тощо;

- у звіті про прибутки та збитки окремо відображаються виручка від зовнішньоекономічних операцій і відповідні витрати. У додатку (коментарі) до річного фінансового звіту робляться необхідні пояснення щодо наведених показників зовнішньоекономічної діяльності.

Розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності ведуться як готівкою, так і безготівковими формами. Основними формами безготівкових розрахунків вітчизняних підприємств з фірмами й організаціями іноземних країн є акредитив, інкасо, банківський переказ, розрахунки чеками. Разом з тим, у кожній із зазначених форм є декілька різновидів.

Розкриття інформації про зовнішньоекономічну діяльність у фінансовій звітності

Суб`єкти підприємницької діяльності України (за виключенням суб`єктів малого підприємництва) повинні складати п`ять форм фінансової звітності:

- Баланс (форма №1);

- Звіт про фінансові результати (форма №2);

- Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

- Звіт про власний капітал (форма №4);

- Примітки до річної фінансової звітності (форма №5).

Відповідно до принципу єдиного грошового вимірника, вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства в його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці — у національній валюті України.

У зв`язку з цим підприємства, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю та проводять розрахунки в іноземній валюті, повинні перераховувати валютні статті в гривні за курсом НБУ.

Баланс

Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» відображенню в Балансі підлягають:

- активи, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов`язаних з їх використанням;

- зобов`язання, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення;

- власний капітал одночасно з відображенням активів або зобов`язань, які призводять до його зміни.

При чому всі монетарні статті (тобто статті балансу про грошові кошти, а також ті активи й зобов`язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій або визначеній сумі грошей або їх еквівалентів) відображаються за офіційним валютним курсом НБУ на дату його складання (останній день звітного періоду), табл.1.

Звіт про фінансові результати

Згідно з П(С)БО 3 відображенню у Звіті про фінансові результати підлягають:

- доходи, оцінка яких може бути достовірно визначена в результаті надходження активу або погашення зобов`язання, що призводить до збільшення власного капіталу підприємства (крім застосування капіталу за рахунок внесків учасників);

- витрати, оцінка яких може бути достовірно визначена, у результаті вибуття активу або збільшення зобов`язання, що призводить до зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).

Специфічними видами доходів та витрат, які виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та підлягають відображенню у Звіті про фінансові результати, є курсові різниці (за виключенням тих, що виникають від фінансових інвестицій у господарські одиниці за межами України), що відображено в табл.2.

Зміна курсів валют впливає також на заповнення річної форми фінансової звітності — Звіту про рух грошових коштів (форма №3) у випадку, якщо на дату його складання в балансі підприємства відображені статті в іноземній валюті. Так, у рядку 040 «Прибуток (збиток) від нереалізованих курсових різниць» у графі «Надходження» відображаються збитки, у графі «Витрати» — прибутки від курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку в результаті перерахунку статей Балансу в іноземній валюті, не пов`язаних з операційною діяльністю.

У рядку 420 «Вплив зміни валютних курсів на залишок грошових коштів» показується сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів у іноземній валюті в результаті коливань валютного курсу протягом звітного періоду.

Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал (форма №4) — форма річної фінансової звітності, у якій відображаються всі зміни у власному капіталі підприємства, що відбулись протягом року. Особливість складання цієї форми звітності для підприємств, що здійснили фінансові інвестиції в господарські одиниці за межами України, полягає в тому, що курсові різниці по даній статті відображаються в складі іншого додаткового капіталу у вільному рядку 280 Звіту про власний капітал.

Примітки до річної фінансової звітності

У Примітках до річної фінансової звітності наводиться інформація:

1) про суму курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду;

2) про суму курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу іншого додаткового капіталу, а також інформація, що пояснює взаємозв`язок між сумою таких курсових різниць на початок і на кінець звітного періоду.

Інформація, наведена в п. 1, відображається в розділі VIII «Доходи і витрати» Приміток до річної фінансової звітності в рядках 760 «Операційні курсові різниці» та 860 «Не операційні курсові різниці» всіма підприємствами, а також і тими, для яких оприлюднення не є обов`язковим.

Вимоги інших пунктів щодо розкриття інформації у фінансовій звітності стосуються підприємств, для яких оприлюднення річної звітності є обов`язковим. Причому таку інформацію подають у довільній формі (письмово, у формі таблиць тощо).

Інші форми звітності

Серед інших форм звітності найбільш значною є Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України. Вона містить 5 розділів:

І. Загальні відомості;

II. Фінансові вкладення;

III. Майно і товари за кордоном;

IV. Доходи (дивіденди) в іноземній валюті, одержані за межами України;

V. Інформаційні відомості.

Декларування валютних цінностей здійснюється щоквартально строком до 15-го числа місяця після закінчення кварталу в регіональних відділах НБУ й у державних податкових інспекціях за встановленою формою. Декларуванню підлягає тільки наявність у резидентів валютних цінностей і майна, що знаходяться за межами України.

У Декларації про валютні цінності та інше майно й доходи, які належать резиденту України й знаходяться за її межами станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним періодом, вказується повне найменування резидента; код ОКПО й адреса уповноваженого банку; країна, де знаходяться валютні цінності; найменування й місцезнаходження іноземного банку та реквізити рахунку, на який здійснено перерахування валютних коштів; повне найменування, адреса й реквізити валютного рахунку за кордоном; загальна сума за межами України за найменуванням валюти з розшифруванням за видами цінностей; сума валютних коштів на рахунках іноземних банків та інших фінансових установ; виручка в іноземній валюті, отримана від експорту товарів, робіт і послуг.

Суб`єкти підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності, зобов`язані декларувати валютні цінності, що знаходяться за межами України, а також участь резидентів у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Регіональне відділення НБУ щомісячно надає інформацію НБУ «Про стан декларування резидентів України валютних цінностей і майна, що належать їм і знаходяться за межами України».

У разі відсутності в підприємств валютних цінностей за межами України до Державної податкової інспекції подається відповідна довідка у двох примірниках. Один примірник залишається в ДПА для обліку та контролю. Посередники, що ввозять в Україну на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності підакцизні товари, повинні подавати до ДПА Звіт про обсяги переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності, й утриману суму акцизного збору.

Практична частина

2. Задача

Українське підприємство «Оксамит» відвантажило на експорт товари консигнатору нерезиденту, оформлена попередня ГМД. Договірна вартість товару - $20000. На день повідомлення консигната про продаж товара і підписання акта виконаних робіт нерезидентом-консигнатором курс НБУ складав – 5,4355грн. за $Комісійна винагорода за послуги консигнатора - $1800. Собівартість товару – 96000грн. за ціною придбання з ПДВ.

Нараховані та сплачені митні збори – 1500грн. Валютна виручка надійшла на поточний рахунок підприємства «Оксамит» без порушень строків за курсом НБУ – 5,4565грн. за $1.

Зробити необхідні розрахунки., скласти господарські операції, та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

Рішення.

Господарські операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

Дол.

Грн.

Отримали комісійний товар

024

-

20000

Відвантажили товар нерезиденту

362

702

20000

108710

Списали товар із позабалансового рахунку

024

20000

Відобразили заборгованість перед комітентом

704

685

20000

Отримали оплату від нерезидента (Надійшла валютна виручка)

312

362

20000

109130

Визначено курсову різницю

362

714

420

Комісійна винагорода за послуги консигнатора

902

281

1800

Собівартість товару

631

703

96000

Нараховані митні збори

93 (92, 28)

685

1500

Сплачені митні збори

685

311

1500


Список літератури

1.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 №959-ХХІ, зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — №29. — С. 377.

2.Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В., Пархоменко В. М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. — 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: Рута, 2001. — 544 с.

3.Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-є вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП «Рута», 2002. — 592 с


Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о работе.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий